لینوکس حرفه ای ایران میزبانی پر قدرت در سرور های برج میلاد
LinuxSSD IRI - 100MB
3,900/ماهیانه
 • فضا 100MB
 • نامحدود * پهنای باند
 • زیر دامنه و ساب دامین نامحـدود
 • بقیه امکانات نامـحدود
 • Let`s Encrypt دارد
 • دسترسی به CGI بله
 • شل دسترسی ✅
 • کشور ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • وب سرور لایت اسپید
 • تهویه کننده کلاد لینوکس
 • تحویل آنی
 • کنترل پنل cPanel
LinuxSSD IRI - 300MB
5,700/ماهیانه
 • فضا 300MB
 • پهنای باند نامحدود
 • زیر دامنه و ساب دامین نامحـدود
 • بقیه امکانات نامـحدود
 • Let`s Encrypt دارد
 • دسترسی به CGI بله
 • شل دسترسی ✅
 • کشور ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • وب سرور لایت اسپید
 • تهویه کننده کلاد لینوکس
 • تحویل آنی
 • کنترل پنل cPanel
LinuxSSD IRI - 500MB
7,900/ماهیانه
 • فضا 500MB
 • پهنای باند نامحدود
 • زیر دامنه و ساب دامین نامحـدود
 • بقیه امکانات نامـحدود
 • Let`s Encrypt دارد
 • دسترسی به CGI بله
 • شل دسترسی ✅
 • کشور ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • وب سرور لایت اسپید
 • تهویه کننده کلاد لینوکس
 • تحویل آنی
 • کنترل پنل cPanel
LinuxSSD IRI - 1024MB
10,900/ماهیانه
 • فضا 1024MB
 • پهنای باند نامحدود
 • زیر دامنه و ساب دامین نامحـدود
 • بقیه امکانات نامـحدود
 • Let`s Encrypt دارد
 • دسترسی به CGI بله
 • شل دسترسی ✅
 • کشور ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • وب سرور لایت اسپید
 • تهویه کننده کلاد لینوکس
 • تحویل آنی
 • کنترل پنل cPanel
LinuxSSD IRI - 2048MB
12,700/ماهیانه
 • فضا 2048MB
 • پهنای باند نامحدود
 • زیر دامنه و ساب دامین نامحـدود
 • بقیه امکانات نامـحدود
 • Let`s Encrypt دارد
 • دسترسی به CGI بله
 • شل دسترسی ✅
 • کشور ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • وب سرور لایت اسپید
 • تهویه کننده کلاد لینوکس
 • تحویل آنی
 • کنترل پنل cPanel
LinuxSSD IRI - 5120MB نامحدود
60,000/ماهیانه
 • فضا 5120MB
 • پهنای باند نامحدود
 • زیر دامنه و ساب دامین نامحـدود
 • بقیه امکانات نامـحدود
 • Let`s Encrypt دارد
 • دسترسی به CGI بله
 • شل دسترسی ✅
 • کشور ایران
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • وب سرور لایت اسپید
 • تهویه کننده کلاد لینوکس
 • تحویل آنی
 • کنترل پنل cPanel